Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab SA za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego MakoLab S.A. (dalej „Spółka”) nr 30/2015 z dn. 04.09.2015 r., w którym poinformowano o wniosku Zarządu Spółki o dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w związku z rozważaną decyzją o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.09.2015 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała „ForBiznes Audyt – Libsz Kępka Zielińska – biegli rewidenci” Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3269, do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Wybór został dokonany na podstawie § 15, pkt 2, lit. k) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message