Wypłata dywidendy

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 2 305 640,44 zł (dwa miliony trzysta pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych czterdzieści cztery grosze) i postanowiło podzielić ten zysk w następujący sposób:

- kwotę 1 149 199,84 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

- kwotę 95 231,10 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki,

- kwotę 1 061 209,50 zł (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 15 groszy). 

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 lipca 2015 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 5 sierpnia 2015 roku. Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 7 074 730 akcji serii A, B, C oraz D.
Share this
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris[at]makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london[at]makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message