Decyzja ws. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
2020-06-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dn. 28.05.2020 r. dot. opinii Rady Nadzorczej dotyczącej przeznaczenia zysku za 2019 r. i rekomendacji Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, w której postanowiło przeznaczyć zysk bilansowy za rok obrotowy 2019 w kwocie 4 763 806,06 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześć złotych sześć groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.