Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
2023-06-30

Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 3 664 156,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy) i postanowiło podzielić ten zysk w następujący sposób:

  • kwotę 2 965 458,45 zł (słowie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
  • - kwotę 698 698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy), co stanowi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Dywidendą objętych jest 6 986 980 akcji.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 lipca 2023 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 26 lipca 2023 roku.