Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.12.2023
2023-11-08

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki informuje, że zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 6 grudnia 2023 roku, na godzinę 15:00. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8.

Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostaną poddane między innymi uchwały w sprawie zmian postanowień Statutu MakoLab S.A. (projekt uchwał nr 4, 5, 6) dotyczących składu liczebnego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zakresu spraw wymagających uchwały Zarządu Spółki.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, informację o projektowanych zmianach Statutu MakoLab S.A oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki.

Pobierz
Statut MakoLab S.A.
Informacja o proponowanych zmianach Statutu Spółki 06.12.2023
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023
Wzór pełnomocnictwa za NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023
Projekty uchwał na NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023
Ogłoszenie NWZA MakoLab S.A. 06.12.2023