Odmowa wpisu zmian do KRS w zw. z powołaniem Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
2023-10-26

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 opublikowanego systemem EBI w dniu 02.10.2023 Zarząd MakoLab S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o odmowie wpisu do KRS członka Zarządu – Pana Piotra Ignaczaka. Uzasadnieniem odmowy są przyczyny formalne, niezgodność uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu z umową Spółki. W związku z powyższym zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 30.10.2023 w celu uchylenia wadliwej uchwały. Jednocześnie Spółka podejmie działania mające na celu usunięcie przyczyn formalnych uniemożliwiających powołanie Pana Piotra Ignaczaka do Zarządu Spółki. Zarząd planuje powołanie Pana Piotra Ignaczaka na prokurenta Spółki po uchyleniu przez Radę Nadzorczą uchwały o powołaniu do Zarządu.

O wyżej wymienionych uchwałach Zarząd poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Pan Piotr Ignaczak pozostaje osobą odpowiedzialną za wykorzystanie technologii w Spółce, pełniąc obowiązki na podstawie podpisanej ze Spółką umowy.