Opinia Rady Nadzorczej dotycząca przeznaczenia zysku za 2019 r. i rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A.
2020-05-28

Nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 opublikowanego w dniu 30 marca 2020 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia całości zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy Spółki Zarząd MakoLab S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.
Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 4 763 806,06 zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.