Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.
2018-06-15

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 /2018 opublikowanego systemem ESPI w dniu 28 maja 2017 r., uzupełnionego raportem bieżącym nr 5/2018 opublikowanym systemem ESPI tego samego dnia, dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2017 kwoty 139 739,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada 2 gr, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.
Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 132 021,08 zł w następujący sposób:
- kwotę 992 281,48 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 139 739,60 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.