Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 r.
2019-06-14

Nawiązując do raportu bieżącego nr 4 /2019 opublikowanego systemem ESPI w dniu 29 maja 2019 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2018 kwoty 139 739,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada 2 gr, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.
Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2 463 184,11 zł w następujący sposób:
- kwotę 2 323 444,51 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 139 739,60 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.