Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 r.
2021-06-10

Nawiązując do raportu bieżącego nr 1 /2021 opublikowanego systemem ESPI w dniu 6 maja 2021 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. _dalej Spółka_ o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2020 kwoty 1 607 005,40 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada 23 gr, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.
Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 4 766 399,71 zł w następujący sposób:
- kwotę 3 159 394,31 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- kwotę 1 607 005,40 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.