Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 r.
2022-05-17

Nawiązując do raportu bieżącego nr 1 /2022 opublikowanego systemem ESPI w dniu 20 kwietnia 2022 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2021 kwoty 489 088,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada 7 gr, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.
Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1 739 940,96 zł w następujący sposób:

- kwotę 1 250 852,36 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

- kwotę 489 088,60 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok 2021 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zatwierdzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki.