Planowana kwota dywidendy z zysku za rok 2017
2018-02-16

Zarząd MakoLab S.A. "Spółka" informuje, że na podstawie opublikowanych w "Raporcie okresowym za IV-ty kwartał 2017 r." wyników Spółki planuje przedstawić Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację dla Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 139 739,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 2 gr.

Planowana wysokość dywidendy uwzględnia wysokość środków pieniężnych planowanych do wykorzystania w działalności operacyjnej Spółki w roku 2018, w szczególności w związku z realizacją projektów B+R i możliwych opóźnień w uzyskaniu refundacji poniesionych kosztów oraz wydatkami związanymi z przeniesieniem łódzkich biur Spółki do nowej siedziby.

Powyższa rekomendacja może ulec zmianie w przypadku, gdy wyniki finansowe, po badaniu biegłego rewidenta, okażą się znacząco różne od opublikowanych w w/w raporcie kwartalnym, a także w przypadku zaistnienia innych zdarzeń, które mogłyby znacząco wpłynąć na sytuację finansową Spółki.