Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2023-06-30

Zarząd MakoLab S.A (dalej Spółka) informuje, że w dniu 29.06.2023 r. wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zakończyła się kadencja dwóch Członków Rady Nadzorczej: Pana Sławomira Jareckiego i Pana Jerzego Rudzińskiego. W związku z powyższym w dniu 29.06.2023 r. ZWZA Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panów Sławomira Jareckiego i Jerzego Rudzińskiego na kolejną kadencję. Uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję weszły w życie z dniem ich podjęcia.

Poniżej znajdują się życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

- SŁAWOMIR JARECKI
- członek niezależny Rady Nadzorczej MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką),
- nie pełni innych funkcji w Spółce,
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Sławomir Jarecki ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomia specjalność ekonomia przemysłu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z rachunkowości i zarządzania finansami prowadzonych przez ten wydział. W latach 1998-2000 był specjalistą ds. ekonomicznych w SUWARY S.A., a w latach 2000-2004 pracował jako zastępca kanclerza ds. finansowych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W tym samym okresie był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Sp. z o.o. w Radomiu. W okresie 2004-2005 był głównym ekonomistą w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi S.A., w latach 2005-2007 członkiem Zarządu Armada Capital Sp. z o.o., w latach 2007-2012 dyrektorem finansowym Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. w Łodzi. Od 2012 roku jest Wiceprezesem PF Investments Sp. z o.o. S.K.A. Od 2016 jest prezesem Biura Obsługi Finansowej Szkół Sp. z o.o.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
- PF Investments Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- PF Investments Sp. z o.o. S.K.A. – Wiceprezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- Anaks Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- Peira Sp z o.o. – Wiceprezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- Biuro Obsługi Finansowej Szkół sp. z o.o. - Prezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- Inwestycje MM sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- Fundacja PRO-ETNO - Wiceprezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Sławomir Jarecki nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.

7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Sławomir Jarecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Sławomir Jarecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

- JERZY RUDZIŃSKI
- członek niezależny Rady Nadzorczej MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką),
- nie pełni innych funkcji w Spółce,
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Jerzy Rudziński jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym uzyskał tytuł magistra chemii oraz absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo, Japonia, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Od września 1982 roku do stycznia 1985 roku pracował w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku asystenta. Od października 1990 do maja 1998 roku pracował w Fujitsu Kyushu System Engineering (Grupa Fujitsu) jako konsultant chemii obliczeniowej i menadżer projektu. Od stycznia 1998 roku jest prezesem FQS Poland Sp. z o.o. będącej również częścią Grupy Fujitsu.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.

Od stycznia 1998 r. Pan Jerzy Rudziński jest prezesem FQS Poland Sp. z o.o. należącej do Grupy Fujitsu. Pełni on tę funkcję nadal.
Od 2017 r. do 2020 r. Pan Jerzy Rudziński był członkiem zarządu Fujitsu Greenhouse Technology Finland OY z siedzibą w Finlandii należącej do Grupy Fujitsu.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Jerzy Rudziński nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.

7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jerzy Rudziński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jerzy Rudziński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.