Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2021-06-29

Zarząd MakoLab S.A (dalej Spółka) informuje, że w dniu 28.06.2021 r. wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zakończyła się kadencja dwóch Członków Rady Nadzorczej: Pani Sybilli Graczyk i Pana Jacka Michalaka. W związku z powyższym w dniu 28.06.2021 r. ZWZA Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Sybillę Graczyk i Pana Jacka Michalaka na kolejną kadencję. Ponadto w związku z rezygnacją Pana Piotra Ignaczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z dniem 30.06.2021 r. ZWZA powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kuliga. Uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem ich podjęcia.

Poniżej znajdują się życiorysy zawodowe powołanych członków Rady Nadzorczej

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
- Sybilla Anna Graczyk
- członek niezależny Rady Nadzorczej MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką)
- nie pełni innych funkcji w Spółce
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Pani Sybilla Anna Graczyk uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 do 2001 roku odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi, a także pracowała jako aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Prawa Konkurencji Adw. Marka Tadeusiaka. Od marca 2001 roku prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od października 2003 roku do czerwca 2014 roku prowadziła zajęcia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
Pani Sybilla Graczyk w latach 2018-2019 była członkiem Rady Nadzorczej spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pani Sybilla Anna Graczyk nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Sybilla Anna Graczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pani Sybilla Anna Graczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
- Jacek Michalak
- członek niezależny Rady Nadzorczej MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką)
- nie pełni innych funkcji w Spółce
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Pan Jacek Michalak jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 1984-1995 był nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej, w roku 1991 jako stypendysta Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein przebywał na stażu naukowym w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), a w latach 1993-1994 odbył staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA). W latach 1996-2007 był dyrektorem ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas, a od 2003 roku pełni funkcję prezesa zarządu Atlas Sztuki Sp. z o. o. Od lipca do września 2007 roku był członkiem zarządu Atlas Sp. z o.o., a od października 2007 roku jest wiceprezesem zarządu ds. rozwoju Atlas Sp. z o.o. odpowiedzialnym za badania, zakupy, public relations oraz csr. Jest z-cą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, od września 2008 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, od 2013 roku prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń, od 2017 roku wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa Polskiego Centrum Akredytacji. Jest autorem i współautorem 37 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 29 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, współautorem jednego podręcznika akademickiego oraz wielu artykułów popularnonaukowych.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
- Atlas Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju (pełni tę funkcję nadal)
- Atlas Sztuki Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- WKiZB S.A. – Członek Rady Nadzorczej (pełni tę funkcję nadal)
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Jacek Michalak nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Jacek Michalak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Jacek Michalak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
- Krzysztof Kulig
- członek niezależny Rady Nadzorczej MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką),
- nie pełni innych funkcji w Spółce,
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Pan Krzysztof Kulig urodził się w 1955 roku. Ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W latach 1979-1992 pracował na Politechnice Białostockiej, początkowo jako asystent. Następnie był zastępcą dyrektora Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, który za jego kadencji został przekształcony w Instytut Informatyki Politechniki Białostockiej. Od 1992 roku jest udziałowcem firmy T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję prokurenta Spółki. W spółce T-matic jest odpowiedzialny za projekty wdrożeniowe systemów ERP.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
- T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. – wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest nadal wspólnikiem (1/3 udziałów).
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Krzysztof Kulig nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Krzysztof Kulig nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Krzysztof Kulig nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.