Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki MakoLab S.A.
2020-05-28

W związku z upływem kadencji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28.05.2020 r. powołała na kolejną kadencję Pana Wojciecha Zielińskiego na Prezesa Zarządu oraz Pana Mirosława Sopka na Wiceprezesa Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja nowych członków Zarządu rozpocznie się z dniem następnym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r. i będzie trwać trzy lata.
Poniżej znajdują się życiorysy zawodowe członków nowego Zarządu.

Życiorys zawodowy Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
- Wojciech Zieliński
- Prezes Zarządu MakoLab S.A (zwanej dalej Spółką)
- nie pełni innych funkcji w Spółce
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Pan Wojciech Zieliński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (mgr inż. elektronik) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Wartością Firmy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od października 1985 do lipca 1992 pracował w Instytucie Podstaw Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta. W latach 1991-1992 był specjalistą ds. oprogramowania w łódzkiej firmie informatycznej Cervus Sp. z o.o., a w okresie 1992-1999 prokurentem i dyrektorem Potronics Sp. z o.o. - jednego z największych integratorów systemów komputerowych w regionie łódzkim. Od października 1999 do końca lutego 2008 był kolejno: głównym informatykiem, zastępcą kanclerza ds. organizacyjnych oraz zastępcą kanclerza ds. informatyzacji (CIO) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 1999-2001 pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu IPT Sp. z o.o. - łódzkiej firmy szkoleniowej. Pan Wojciech Zieliński jest ekspertem w zakresie e-learningu, współtwórcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którym zarządzał w latach 2002-2005, a także konsultantem projektów z tego zakresu. W marcu 2008 roku został powołany na Prezesa Zarządu MakoLab S.A.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
Pan Wojciech Zieliński od 30.11.2016 r. jest Prezesem Zarządu A0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, od 01.01.2017 r. pełni funkcję Dyrektora MakoLab UK Ltd. z siedzibą Londynie, Wielka Brytania, od 01.11.2017 r. pełni funkcję Wicedyrektora MakoLab USA Inc. z siedzibą w Tampa, Floryda, USA, od 17.04.2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu VirtualCar360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
A0 Sp. z o.o., Makolab UK Ltd. oraz MakoLab USA Inc. są spółkami zależnymi, w 100% kontrolowanymi przez MakoLab S.A. VirtualCar360 Sp. z o.o. jest spółką powiązaną, w której MakoLab S.A. posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym.
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Wojciech Zieliński nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Wojciech Zieliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Wojciech Zieliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Mirosława Sopka – Wiceprezesa Zarządu
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
- Mirosław Sopek,
- Wiceprezes Zarządu MakoLab S.A (zwanej dalej Spółką)
- Pan Mirosław Sopek jest znaczącym udziałowcem Spółki; posiada 2 571 862 akcje, co stanowi 36,8% udziału w kapitale akcyjnym i ogólnej liczbie głosów.
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Pan Mirosław Sopek ukończył w 1983 roku Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera fizyki technicznej, a w 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W latach 1983-1992 był asystentem w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej przy Politechnice Łódzkiej. Od roku 1989 kierował przedsiębiorstwem Mako Typesetting, które w roku 1993 przekształcił w przedsiębiorstwo MakoLab. W latach 1996 - 2000 pracował za granicą najpierw jako kierownik projektów informatycznych w HyperCube, Inc. w Waterloo, w Kanadzie, a następnie jako kierownik projektów informatycznych i projektant systemów w HyperCube USA, Inc. w Gainseville - Florida w USA. W 1997 został współwłaścicielem i dyrektorem zarządzającym MakoLab M. i K. Sopek Spółka Jawna, które to obowiązki wykonywał aż do jej przekształcenia w spółkę akcyjną w 2007. Był pierwszym Prezesem Zarządu MakoLab S.A. Od marca 2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu a od 2016 – funkcję CTO (Chief Technology Officer) spółki. Równolegle z pracą w biznesie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. W latach 1992-1995 był adiunktem w Instytucie Techniki Radiacyjnej przy Politechnice Łódzkiej a w latach 2000-2009 był adiunktem w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, gdzie kierował specjalizacją handel elektroniczny. W latach 2013-2016 był członkiem zarządu amerykańskiej spółki "Chemical Semantics, Inc.". W MakoLab S.A. Pan Mirosław Sopek odpowiada za dział badań i rozwoju oraz ekspansję międzynarodową spółki. Jest także członkiem zarządu Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense w Łodzi.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta - brak.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
Od 01.11.2017 r. Pan Mirosław Sopek pełni funkcję Dyrektora MakoLab USA Inc. z siedzibą w Tampa (Floryda, USA), spółki zależnej w 100% kontrolowanej przez MakoLab S.A.
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Mirosław Sopek nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Mirosław Sopek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Mirosław Sopek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.