Powołanie Prezesa Zarządu Spółki MakoLab S.A.
2023-06-14

W związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu MakoLab S.A. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.06.2023 r. powołała na kolejną kadencję Pana Wojciecha Zielińskiego na Prezesa Zarządu.
Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Prezesa Zarządu rozpocznie się z dniem następnym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 r. i będzie trwać trzy lata.

Poniżej znajduje się życiorys zawodowy Pana Wojciecha Zielińskiego.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

- Wojciech Zieliński
- Prezes Zarządu MakoLab S.A _zwanej dalej Spółką_
- nie pełni innych funkcji w Spółce
- termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Wojciech Zieliński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej _mgr inż. elektronik_ oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Wartością Firmy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od października 1985 do lipca 1992 pracował w Instytucie Podstaw Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta. W latach 1991-1992 był specjalistą ds. oprogramowania w łódzkiej firmie informatycznej Cervus Sp. z o.o., a w okresie 1992-1999 prokurentem i dyrektorem Potronics Sp. z o.o. - jednego z największych integratorów systemów komputerowych w regionie łódzkim. Od października 1999 do końca lutego 2008 był kolejno: głównym informatykiem, zastępcą kanclerza ds. organizacyjnych oraz zastępcą kanclerza ds. informatyzacji _CIO_ w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 1999-2001 pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu IPT Sp. z o.o. - łódzkiej firmy szkoleniowej. Pan Wojciech Zieliński jest ekspertem w zakresie e-learningu, współtwórcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, którym zarządzał w latach 2002-2005, a także konsultantem projektów z tego zakresu. W marcu 2008 roku został powołany na Prezesa Zarządu MakoLab S.A.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta - brak

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.

Pan Wojciech Zieliński od 01.01.2017 r. pełni funkcję Dyrektora MakoLab UK Ltd. z siedzibą Londynie, Wielka Brytania, od 01.11.2017 r. pełni funkcję Wicedyrektora MakoLab USA Inc. z siedzibą w Tampa, Floryda, USA
Makolab UK Ltd. i MakoLab USA Inc. są spółkami zależnymi, w 100% kontrolowanymi przez MakoLab S.A.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Wojciech Zieliński nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak.

7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Wojciech Zieliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Zieliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.