Powołanie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
2018-12-20

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20.12.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01.01.2019 r. Pana Piotra Adamkiewicza na Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. Tym samym skład Zarządu Spółki został poszerzony do trzech osób.
Poniżej znajduje się życiorys zawodowy Pana Piotra Adamkiewicza.
I. Życiorys zawodowy Piotra Adamkiewicza
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
- Piotr Adamkiewicz
- Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
- nie pełni innych funkcji w Spółce
- termin upływu kadencji 31.12.2021
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Pan Piotr Adamkiewicz jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki Politechniki Łódzkiej (mgr inż. fizyk). W latach 1992-1993 pracował w Zespole Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta zajmując się tworzeniem oprogramowania używanego przy badaniach struktury krystalicznej i molekularnej metodami rentgenowskimi. W latach 1994-1995 był specjalistą ds. oprogramowania i kierownikiem projektów w łódzkiej firmie informatycznej Jason MacKenzie Sp. z o.o., a w okresie 1995-2016 pełnił różne funkcje w łódzkiej firmie teleinformatycznej Ericpol Sp. z o.o. będąc kolejno: inżynierem systemowym, ekspertem systemowym, kierownikiem ds. kluczowych klientów, kierownikiem Centrum Szkoleń, dyrektorem Pionu Rozwiązań i Usług Teleinformatycznych. Do momentu przejęcia spółki Ericpol przez firmę Ericsson Pion Rozwiązań i Usług Teleinformatycznych liczył ok. 300 osób, rozlokowanych w Łodzi i w Krakowie. W latach 2003 - 2005 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Ericpol Operator Services Sp. z o.o. – spółki świadczącej usługi telekomunikacyjne na terenie Polski, głównie w Warszawie. W kwietniu 2016 r. dołączył do MakoLab S.A., w której pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. Odpowiada za relacje z jednym z kluczowych klientów Spółki oraz rozwój jej autorskiej platformy symulatorów finansowych.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem – brak
5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sadowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Piotr Adamkiewicz nie został skazany za w/w przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Piotr Adamkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Piotr Adamkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.