Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. przeznaczenia zysku za rok 2019
2020-03-30

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30.03.2020 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia całości zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy Spółki.
Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady.