Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. przeznaczenia zysku za rok 2022 na kapitał zapasowy Spółki
2023-05-18

Zarząd MakoLab S.A. informuje, że w dniu 17.05.2023 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia całości zysku netto za 2022 r. na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady.