Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017
2018-05-28

Zarząd MakoLab S.A. "Spółka" informuje, iż biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, podjął w dniu 28.05.2018 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2017 kwoty 139 739,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 2 gr.
Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady.