Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018
2019-05-29

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, iż biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, podjął w dniu 29.05.2019 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2018 kwoty 139 739,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 2 gr. 
Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady.