Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020 MAKOLAB S.A.
2021-05-07

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, iż biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, podjął w dniu 06.05.2021 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2020 kwoty 1 607 005,40 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 23 gr.
Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A., a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które po zatwierdzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki podejmie ostateczną decyzje o podziale zysku za rok 2020.