Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
2021-06-29

Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2021 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 4 766 399,71 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) i postanowiło podzielić ten zysk w następujący sposób:
- kwotę 3 159 394,31 zł (słowie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- kwotę 1 607 005,40 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięć złotych czterdzieści groszy), co stanowi 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na akcje, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Dywidendą objętych jest 6 986 980 akcji.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 9 lipca 2021 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 lipca 2021 roku.