Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
2022-06-29

Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1 739 940,96 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) i postanowiło podzielić ten zysk w następujący sposób:

- kwotę 1 250 852,36 zł (słowie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;

- kwotę 489 088,60 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy), co stanowi 0,07 zł (siedem groszy) na akcje, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Dywidendą objętych jest 6 986 980 akcji.


Dzień dywidendy został ustalony na dzień 8 lipca 2022 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 22 lipca 2022 roku.