Umowy przyznania opcji menadżerskich MakoLab S.A.
2019-03-26

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, iż otrzymał oświadczenie od głównych akcjonariuszy Spółki - Państwa Krzysztofy i Mirosława Sopek o zawarciu 8 (ośmiu) umów przyznania opcji menadżerskich - przedwstępnych umów sprzedaży, w ramach których zobowiązują się do sprzedaży łącznie 1 000 000 (jeden milion) posiadanych przez nich akcji Spółki nie później niż w 2023 r. w cenie 0,01 zł za 1 akcję.
Stronami umów są osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki oraz jej kluczowi menadżerowie, którym będą przysługiwać opcje kupna akcji Spółki pod warunkiem spełnienia określonych w umowach warunków i parametrów ekonomicznych nie później niż za rok obrotowy 2021.
W związku z zawarciem w/w umów nie dochodzi do emisji akcji Spółki.