Uzupełnienie raportu dotyczącego wypłaty dywidendy
2019-07-03

Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) uzupełnia treść raportu bieżącego nr 10/2019 opublikowanego systemem ESPI w dniu 28.06.2019 r., dotyczącego podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MakoLab S.A. Uchwały Nr 9 w sprawie podziału zysku za 2018 r., informacją o wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję.
Treść raportu z uzupełnieniem poniżej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.463.184,11 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote jedenaście groszy) i postanowiło podzielić ten zysk w następujący sposób:
- kwotę 2.323.444,51 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- kwotę 139.739,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję przypadają 2 grosze.
Dywidendą objętych jest 6 986 980 akcji. 
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 12 lipca 2019 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 2 sierpnia 2019 roku.