Wstępna wartość przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto za 2019 r.
2020-01-20

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów netto ze sprzedaży Spółki w 2019 r. wynosi 43,3 mln zł (wobec 31,8 mln zł w 2018 r.), co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost wartości sprzedaży o 36%.
Przy w/w wartości przychodów ze sprzedaży Spółka prognozuje osiągniecie zysku netto za 2019 r. na poziomie około 4 mln zł (wobec 2,46 mln zł w 2018 r.). W ujęciu rok do roku oznacza to wzrost wartości zysku netto o około 60%.
Wzrost wartości przychodów netto ze sprzedaży wynika przede wszystkim z realizacji w 2019 r. projektów obejmujących wytworzenie oprogramowania do tzw. "connected vehicles" ("połączonych pojazdów" lądowych oraz powietrznych). Większa dodatnia dynamika przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu do prognozowanej dynamiki kosztów operacyjnych Spółki jest główną przyczyną poprawy wyniku finansowego netto.
Zarząd Spółki podkreśla, że powyższe dane finansowe za 2019 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu wszystkich danych i okoliczności branych pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Powyższa informacja została opublikowana na podstawie przyjętego przez MakoLab S.A. Indywidualnego Standardu Raportowania, zgodnie z którym zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży lub wyniku finansowego netto Spółki w danym roku obrotowym o ponad 30%, odpowiednio w stosunku do poziomu przychodów ze sprzedaży lub wyniku finansowego netto Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy, mogą stanowić informację poufną.