Wstępna wartość zysku netto za 2018 r.
2019-02-13

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość zysku netto Spółki za 2018 r. wynosi 2,77 mln zł , wobec 1,13 mln zł zysku netto w 2017 r.. W ujęciu rok do roku oznacza to wzrost wartości zysku o 145%.
W/w zmiana wartości zysku wynika przede wszystkim z zanotowanych przez Spółkę w 2018 r. przychodów z dotacji na dofinansowanie kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz z kary umownej naliczonej kontrahentowi. Informacje o tych zdarzeniach Zarząd Spółki przekazywał w raportach kwartalnych.
Zarząd Spółki podkreśla, że powyższe dane finansowe za 2018 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu wszystkich danych i okoliczności branych pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r.