Wypłata dywidendy MakoLab Spółka Akcyjna
2018-06-29

Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spóła) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1 132 021,08 zł (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) i postanowiło podzielić ten zysk w następujący sposób:
- kwotę 992 281,48 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- kwotę 139 739,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję przypadają 2 grosze.
Dywidendą objętych jest 6 986 980 akcji.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 lipca 2018 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 3 sierpnia 2018 roku.