Zawiadomienie akcjonariusza Pani Krzysztofy Sopek o zmianie stanu posiadania akcji
2021-11-06

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28.10.2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pani Krzysztofy Sopek, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ oraz ust. 2 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o transakcjach skutkujących zmniejszeniem poniżej 33% ogólnej liczby głosów w spółce MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi w wyniku zmniejszenia o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz
Zawiadomienie akcjonariusza Pani Krzysztofy Sopek o zmianie stanu posiadania akcji