Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie poniżej progu 5% głosów w MakoLab S.A.
2019-09-12

Zarząd MakoLab S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12.09.2019 r. wpłynęło do Spółki drogą mailową zawiadomienie Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, występującego w imieniu Zolkiewcz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji MakoLab S.A. poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie poniżej progu 5% głosów w MakoLab S.A.