Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji zwiększenie powyżej progu 5% głosów w MakoLab S.A.
2023-03-02

Zarząd MakoLab S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 01.03.2023 r. Spółka otrzymała drogą mailową zawiadomienie Pana Jacka Wolskiego sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Pana Jacka Wolskiego stanu posiadania akcji MakoLab S.A. powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji