Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2020 r.
2020-06-03

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Ogrodowej 8.
Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana między innymi uchwała w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki (projekt Uchwały nr 20) dotyczących zasad udziału w posiedzeniach Zarządu i podejmowania uchwał przez Zarząd w trybie zdalnym lub pisemnym, podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie zdalnym lub pisemnym oraz uczestnictwa w WZA w trybie zdalnym.
Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, informację o proponowanej zmianie Statutu MakoLab S.A oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki.

Pobierz
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2020 r.