Liczba akcji wyemitowanych


Ogółem Notowanych na rynku New Connect
Udział w kapitale 
akcyjnym
Mirosław Sopek 2 635 900 385 900
37,7%
Krzysztofa Sopek 2 625 000 375 000 37,6%
 Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 358 524 358 524  5,1%
Pozostali 1 367 556 1 367 556
19,6%
Razem 6 986 980 2 486 980 100%