Liczba akcji wyemitowanych w poszczególnych seriach

Ogółem Seria A Seria B, C, D
Udział w kapitale 
akcyjnym
Mirosław Sopek 2 635 900 2 625 000 10 900
37,26%
Krzysztofa Sopek 2 625 000 2 625 000 - 37,1%
 Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 358 524  -  385 524
 5,07%
Pozostali 1 455 306 250 000
1 205 306
20,57%
Razem 7 074 730 5 500 000 1 574 730
100%
Liczba akcji w wolnym obrocie 2 574 730 1 000 000 1 574 730
36,39%