Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect MakoLab Spółka Akcyjna
2024-04-15

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu oświadczenie na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Formularz DPNC