Powołanie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. 13.02.2024 r.
2024-02-15

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13.02.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01.03.2024 r. Pana Piotra Ignaczaka na Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
W związku z powołaniem Pana Piotra Ignaczaka skład liczebny Zarządu Spółki zwiększył się do czterech osób.

Życiorys zawodowy Pana Piotr Ignaczaka

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

• Piotr Ignaczak
• Wiceprezes Zarządu MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką)
• nie pełni innych funkcji w Spółce
• termin upływu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2026.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Piotr Ignaczak urodził się w 1975 roku.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka, który ukończył w 2000 r. z tytułem magistra inżyniera.
W 2015 roku uzyskał tytuł Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
W 1999 roku podjął pracę w MakoLab, w zespole świadczącym usługi telekomunikacyjne i hostingowe.
W latach 2002-2007 pracował w Orange (ówczesna Telekomunikacja Polska), gdzie uczestniczył w projektach budowy Data Center dla Grupy Orange w Polsce oraz konsolidacji informatycznej spółek Grupy France Telecom.
W 2007 roku objął stanowisko architekta rozwiązań w Cisco Systems, w której pracował z klientami z sektora operatorów telekomunikacyjnych oraz sektora finansowego.
W 2016 roku dołączył do NTT (ówczesna nazwa Dimension Data) w roli Business Line Managera odpowiedzialnego za rozwój rynku usług i produktów oferowanych przez NTT w Polsce. W kolejnych latach był również odpowiedzialny za rozwój usług doradczych NTT w Polsce.
Od 2021 roku pracował w Accenture, w zespole Technology Strategy and Advisory na stanowisku Managera Enterprise Architecture. Prowadził i uczestniczył projektach strategicznych dotyczących transformacji biznesowej oraz technologicznej dla klientów z sektorów: finansowego, rynków kapitałowych, automotive oraz kosmetycznego.
W latach 2011 - 2021 był członkiem Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.

Pan Piotr Ignaczak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Makolab S.A. od 27 czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2021 roku.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sadowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pan Piotr Ignaczak nie został skazany za w/w przestępstwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.

7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Piotr Ignaczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Ignaczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.