Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023
2024-04-30

Zarząd MakoLab S.A. _Spółka_ informuje, iż biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, podjął w dniu 29.04.2024 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2023 kwoty 838 437,60 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 12 gr.
Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A., a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które po zatwierdzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki podejmie ostateczną decyzje o podziale zysku za rok 2023.